Czy warto przyjść z dzieckiem na diagnozę logopedyczną?

Diagnoza logopedyczna to nie tylko ocena rozwoju językowego i komunikacyjnego dziecka.
Podczas spotkania diagnostycznego dowiedzą się Państwo także:

- czym jest lateralizacja i jaką formułę dominacji stronnej przejawia dziecko;

- jaki jest stopień rozwoju mowy dziecka w porównaniu z etapem oczekiwanym rozwojowo dla danego wieku - podczas diagnozy badamy wszystkie podsystemy języka: fonetyczno-fonologiczny (wymowa głosek), leksykalny (zasób słownictwa) i syntaktyczny (umiejętność budowania zdań gramatycznie poprawnych);

- czy rozwój poznawczy i społeczny dziecka przebiega prawidłowo. Terapeuta sprawdza jak dziecko radzi sobie z zadaniami testującymi: analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową, pamięć, umiejętność dokonywania operacji myślowych;

- na czym polega stymulacja funkcji poznawczych i jak można wspomagać rozwój dziecka.Każde spotkanie diagnostyczne jest dostosowane
do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziców:

Podczas diagnozy pięcio- i sześciolatka terapeuta sprawdza gotowość szkolną dziecka i - gdy zachodzi potrzeba - wyznacza obszary wymagające dodatkowej stymulacji.

Badanie niemowlęcia uwzględnia również pojawianie się i zanik odruchów wczesnodziecięcych, budowę aparatu artykulacyjnego dziecka, sposób oddychania i połykania i inne czynniki, wypływające na późniejszy rozwój mowy.